Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

Logowanie do MPE
Komornik Sądowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy zajmuje się w szczególności:


  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegających wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora;
  • doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • w przypadkach określonych w ustawie sprawowaniem nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.