Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastiana Piątkowskiego.

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek od 14:00 do 17:00 Czwartek od 8:00 do 11:00

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat wraz z podaniem sygnatury akt egzekucyjnych:
81 1060 0076 0000 3260 0174 5916

W sytuacji, gdy wierzyciel nie może wskazać majątku dłużnika lub jego położenia, wskazane jest złożenie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika przez Komornika Sądowego (art.7971 kpc). Komornik Sądowy w celu uzyskania informacji o majątku dłużnika korzysta z wyspecjalizowanych systemów informacyjnych.

Komornik Sądowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

pRRRR

Komornik Sądowy zajmuje się wykonywaniem:
1) orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń;
2) innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, podlegających wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) Ponadto Komornik Sądowy zajmuje się doręczaniem zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
4) W przypadkach określonych w ustawie Komornik Sądowy sprawuje nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.