Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

Logowanie do MPE

Licytacje

Wszystkie obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości znajdziecie Państwo na ogólnopolskiej stronie internetowej: licytacje.komornik.pl.

 

Egzekucja z ruchomości:

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno winno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867'2 kpc). Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Egzekucja z nieruchomości:

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela.
Komornik ogłasza o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:

  • nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;
  • czas i miejsce licytacji;
  • sumę oszacowania i cenę wywołania;
  • rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;
  • czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii tutejszego komornika w godzinach urzędowania kancelarii.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania a na drugiej licytacji dwie trzecie sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego.