Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, która upoważnia go w szczególności do:


  • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne.
  • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości.
  • wykonywania orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń.
  • wykonywania innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów.
  • sporządzania protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
Podstawą działalności Komornika Sądowego są obowiązujące przepisy prawa w szczególności:


§   Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
§   Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
§   Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
§   Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
§   Kodeks postępowania cywilnego