Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski

Logowanie do MPE

Przepisy

Podstawą działalności Komornika Sądowego są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Kim jest komornik sądowy?
  Komornik Sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym, wykonując czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Czym zajmuje się komornik sądowy?
  Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?
  Postępowanie egzekucyjne wszczyna się poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym w oryginale zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać wysokość roszczenia dochodzonego przez Wierzyciela oraz sposoby egzekucji. Jeżeli Wierzyciel działa przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonym odpisie. Osoby prawne i inne niż fizyczne są reprezentowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (kodeks spółek handlowych, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych itp.).
 • Co to są licytacje komornicze?
  Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości i nieruchomości dłużnika, stanowiąca część postępowania egzekucyjnego. Odbywa się ona publicznie w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji.
 • Jakie są koszty działalności egzekucyjnej?
  Na koszty egzekucji składają się wydatki i opłaty egzekucyjne. Kwestia ta jest dokładnie uregulowana w art. 39 do art. 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Czy mam prawo wyboru komornika?
  Tak. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
 • Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?
  Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do przeglądania akt postępowania na każdym jego stadium, uzyskiwania informacji o jego stanie oraz otrzymywania kopii i wyciągów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Przydatne linki