Autorski system raportowania
Umożliwia sprawne i regularne doręczanie Wierzycielom bieżącej informacji o podjętych czynnościach w postępowaniach (historia czynności).
Informator Prawno-Gospodarczy Lex Wolters Kluwers

Informator Prawno-Gospodarczy jest kompletną bazą zawierającą informacje na temat osób i firm działających w obrocie gospodarczym. Umożliwia odnajdywanie powiązań osobowo-kapitałowych między osobami (członkowie zarządu, wspólnicy) oraz podmiotami gospodarczymi (spółki, spółdzielnie, stowarzyszenia).

CEIDG

Dostęp do informacji niejawnych nie publikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL).

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne działające już w ponad 150 powiatach. Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędów Miast i wielu innych jednostek samorządowych.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

Baza PESEL

System ten umożliwia szybkie i sprawne uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.
OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS

Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości

Umożliwia odnalezienie nieruchomości dłużnika na terenie całego kraju.