• 58 773 10 10
 • 58 301 75 38
 • ul. Wita Stwosza 16/S6
  83-000 Pruszcz Gdański

 • Alior Bank S.A.
  65 2490 0005 0000 4530 2387 8081

Aktualności

Komornik Sądowy informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych odmawia wszczęcia egzekucji w sprawach spoza rewiru, tj. spoza obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego - Gdańsk Południe w Gdańsku.

Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście albo może zlecić wykonanie określonych czynności asesorowi komorniczemu.

Komornikom powierza się następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego;
 • wykonywanie tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 §  1 kpc - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty oraz podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
 

Właściwość terytorialna

Rewir komorniczy

Komornik Sądowy prowadzi sprawy na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku, a także ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela na obszarze Apelacji Gdańskiej.

Warunkiem koniecznym, aby komornik mógł prowadzić egzekucję poza obszarem swojej właściwości z wyjątkiem, egzekucji z nieruchomości, wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosują się odpowiednio, jest złożenie przez wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji stosownego oświadczenia o wyborze tutejszego komornika.

Więcej informacji

Właściwość terytorialna Rewir komorniczy

Wyszukaj właściwość

Wpisz poniżej szukaną nazwę ulicy w Gdańsku lub Pruszczu Gdańskim. Możesz także wyszukać miejscowość wpisując jej nazwę w odpowiednie pole.

 • GDAŃSK

 • PRUSZCZ GDAŃSKI

 • GMINY