• 58 773 10 10
  • 58 301 75 38
  • ul. Wita Stwosza 16/S6
    83-000 Pruszcz Gdański

  • Alior Bank S.A.
    65 2490 0005 0000 4530 2387 8081

Systemy informatyczne

Zgodnie z dyspozycją art 801 kpc, wierzyciel sąd albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie egzekwowanego świadczenia, komornik z urzędu:

  • ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji i rejestrów
  • wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności z urzędu oraz odebrania od dłużnika wykazu majątku nie zdołano ustalić majątku dłużnika pozwalającego nawet na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych, komornik wysłucha wierzyciela w sposób przewidziany w art. 827 § 1 kpc. W takim przypadku warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, wynosi 100 zł.
Stosownie do dyspozycji art 770 kpc celowe koszty postępowania egzekucyjnego, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika, obciążają w całości dłużnika.

Komornik Sądowy korzysta z wyspecjalizowanych systemów informatycznych.

EPU

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl

Komornik On Line

KOMORNIK ONLINE, BMS

Systemy ułatwiające współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 20118 r i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W celu uzyskania dostępu proszę o kontakt z kancelarią.

OGNIVO

OGNIVO – Elektroniczna egzekucja z rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia prowadzonych dla dłużnika rachunków bankowych, a następnie dokonanie zajęć. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

Baza Pesel-Net

Baza Pesel-Net

System umożliwia szybkie i bezpłatne uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.

CEPIK

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie pojazdów mechanicznych, których dłużnik jest właścicielem.

SEPI

SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne działające już w ponad 150 powiatach. Umożliwia bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędów Miast i wielu innych jednostek samorządowych.

SMS Sender

SMS Sender

Program umożliwiający masowe wysyłanie krótkich wiadomości SMS przy pomocy telefonu komórkowego do stron postępowania egzekucyjnego, w szczególności dłużników, przypominający o obowiązku dokonania wpłaty.

PUE ZUS

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwala na kierowanie zapytań o dłużnika drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza uzyskanie niezbędnych informacji dla prowadzonego postępowania egzekucyjnego o dłużniku.
Pozwala na elektroniczny dostęp do danych o płatnikach składek dłużnika, czego ustalenie jest jedną z pierwszych i najważniejszych czynności w egzekucji świadczenia pieniężnego. Umożliwia kilkukrotnie szybsze uzyskanie informacji od tradycyjnej formy papierowej.

LEX - Informator Prawno Gospodarczy

IPG – Informator Prawno-Gospodarczy / Lex Wolters Kluwer

to kompleksowe rozwiązanie wspierające analizę sytuacji biznesowej kontrahentów. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce w kilka sekund prezentuje aktualne oraz historyczne dane podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ePUAP 2

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowania egzekucyjnego. Umożliwia szybką wymianę korespondencji w formie elektronicznej z wszystkimi Urzędami Skarbowymi w Polsce, co pozwala skutecznie zająć wierzytelności dłużnika z tytułu jego rozliczeń podatkowych oraz uzyskać informacje na temat jego majątku, podlegającego zgłoszeniu do US.

CPD

CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).

KRS

KRS

Wyszukiwarka umożliwia szybkie znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z możliwością pobrania aktualnego odpisu.

CEIDG

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania dłużnika.

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

Elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić aktualny stan prawny nieruchomości.