• 58 773 10 10
 • 58 301 75 38
 • ul. Wita Stwosza 16/S6
  83-000 Pruszcz Gdański

 • Alior Bank S.A.
  65 2490 0005 0000 4530 2387 8081

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.komornikpruszczgd.pl.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Sebastian Piątkowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku, ul. ul. Wita Stwosza 16/S6, 83-000 Pruszcz Gdański.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://komornikpruszczgd.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski Kancelaria Komornicza Nr XIV w Pruszczu Gdańskim informuje:

 1. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a): Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski Kancelaria Komornicza Nr XIV w Pruszczu Gdańskim z siedzibą: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 16 lok. S6, tel. (58) 773 10 10.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b): Administator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby Kancelarii: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 16 lok. S6, lub poprzez adres e-mail: roman(dot)kwiecinski(at)currenda(dot)pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c): Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt 1 lit. e): Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucjom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
 5. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a): Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.
 6. Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b): Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej "k.p.c." Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.
 7. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d): Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. - w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
 8. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e): Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań komornika sądowego.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f): Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki.
  Na Stronie stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies. W tabeli przedstawiono wykaz plików cookies stosowanych w witrynie.
Pliki cookies Wykorzystanie plików cookies
Pliki cookies sesji

Pliki cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Trwały pilk cookie

Plik zapisywany w urządzeniu użytkownika w momencie zaakceptowania informacji o plikach cookies. Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo przy odwiedzaniu witryny akceptować polityki prywatności. Czas trwania - 365 dni.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.