• 58 773 10 10
 • 58 301 75 38
 • ul. Wita Stwosza 16/S6
  83-000 Pruszcz Gdański

 • Alior Bank S.A.
  65 2490 0005 0000 4530 2387 8081

Licytacje ruchomości i nieruchomości

Wszystkie obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości znajdziecie Państwo na poniższej stronie:

licytacje.komornik.pl


Informacje dla licytantów:

Egzekucja z ruchomości (art. 844-879 kpc)

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867¹ kpc).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno winno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867² kpc). Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Egzekucja z nieruchomości (art. 921-1040 kpc)

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela.
Komornik ogłasza o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:

 1. nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia go-spodarczego, imienia i nazwiska dłużnika wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowa-nia lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;
 2. czas i miejsce licytacji;
 3. sumę oszacowania i cenę wywołania;
 4. rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 5. czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego;

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania a na drugiej licytacji dwie trzecie sumy oszacowania.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego.